3 มิภุนายน 2562 ไทยจับมือติมอร์-เลสเตสำรวจทะเล

ที่มา: https://www.naewna.com/local/417378

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต การสำรวจครั้งนี้มีหัวข้อวิจัย ได้แก่ ด้านทรัพยากรประมง ด้านสมุทรศาสตร์และด้านมลพิษทางทะเลและความปลอดภัยทางอาหารโดยการสำรวจด้านทรัพยากรประมง จะใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลอย เบ็ดราวปลาผิวน้ำ เบ็ดราวหน้าดิน อวนลากกลางน้ำ และลอบปลา รวมทั้งศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ การแพร่กระจายของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน และแพลงก์ตอน นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในน้ำทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลสัตว์น้ำอาจกินอาหารปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ การศึกษาเรื่องดังกล่าวจึงมีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจระดับโลก ทั้งนี้เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ เป็นเรือสำรวจของกรมประมง มีความยาว 67.25 เมตร ขนาด 1,424 ตันกรอส มีระยะทำการ 12,000 ไมล์ทะเล เคยใช้สำรวจแหล่งทำประมงนอกน่านน้ำในหลายพื้นที่ เช่น มัลดีฟส์ ศรีลังกา เซเซลส์ เมียนมา และในมหาสมุทรอินเดีย การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจในทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจำเพาะของติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทิศตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย และอยู่เหนือประเทศออสเตรเลีย โดยมีลูกเรือและนักวิจัยของไทย 37 คน และนักวิจัยจากติมอร์-เลสเต 10 คน ร่วมสำรวจครั้งนี้